دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، زمستان 1391، صفحه 2-148