دوره و شماره: دوره 19، شماره 75، پاییز 1393، صفحه 4-144 
6. ضرورت نگاه تمدنی به مفهوم معنویت

صفحه 123-153

عباس ایزدپناه؛ احمد شاکرنژاد