دوره و شماره: دوره 19، شماره 76، زمستان 1393، صفحه 4-149 
6. نمادسازی از مرید و مراد در اسرارنامه عطار نیشابوری

صفحه 121-149

حسین میری؛ ابراهیم نوری؛ منصور نیک پناه