استنتاج بهترین تبیین و مسئلۀ توصیفِ استدلال‏های استقرایی، بررسی دیدگاه لیپتون

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی/دانشگاه تهران، پردیس فارابی

10.22081/jpt.2017.46653.1270

چکیده

دربارۀ استدلال‏های استقرایی، دو مسئلۀ اساسی عبارتند از مسئلۀ توجیه و مسئلۀ توصیف. مسئلۀ توصیفِ استدلال‏های استقرایی (بر خلاف مسئلۀ توجیه)، کم‏تر مورد کنکاش قرار گرفته است. پیتر لیپتون، یکی از فیلسوفان علم معاصر، مهم‏ترین دغدغۀ خود را حل این مسئلۀ مغفول قرار داده است. وی با بررسیِ الگوها یا دیدگاه‏هایی که دربارۀ مسئلۀ توصیف استقراء مطرح شده، آنها را ناقص قلمداد کرده، الگوی خاص خود را با عنوان «استنتاج بهترین تبیین»، آن هم با تقریرِ جذابیت‏ محور، معرفی می‏کند. در مقالۀ حاضر، این الگوی وی را تبیین و سپس بررسی و نقد کرده‏ ایم.
این نقدها را به طور کلی در پنج محور اصلی مطرح کرده ایم: عدم تفاوت الگوی علّی لیپتون با شیوۀ تفاوت میل؛ جذابیت و احتمال (تز راهنمونی)؛پژوهش سملوایز؛ اشکال نادیده انگاری و ابهام در علیت.
ین نقدها را به طور کلی در پنج محور اصلی مطرح کرده ایم: عدم تفاوت الگوی علّی لیپتون با شیوۀ تفاوت میل؛ جذابیت و احتمال (تز راهنمونی)؛پژوهش سملوایز؛ اشکال نادیده انگاری و ابهام در علیت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inference to the Best Explanation and the problem of description of inductive reasoning, examining of Lipton's view

چکیده [English]

About the inductive reasoning, the two key issues are justification and description of the inductive reasoning. The problem of describing the inductive reasoning (unlike the issue of justification), is less discussed. Peter Lipton, one of the contemporary philosophers of science, concerns to address this issue which has been neglected. He discusses variant models have been raised about the description issue. In this article, I examine his view on the issue.
Peter Lipton, one of the contemporary philosophers of science, concerns to address this issue which has been neglected. He discusses variant models have been raised about the description issue. In this article, I examine his view on the issue.
Peter Lipton, one of the contemporary philosophers of science, concerns to address this issue which has been neglected. He discusses variant models have been raised about the description issue. In this article, I examine his view on the issue.
Peter Lipton, one of the contemporary philosophers of science, concerns to address this issue which has been neglected. He discusses variant models have been raised about the description issue. In this article, I examine his view on the issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • induction
  • Inductive reasoning
  • description of inductive reasoning
  • explanation
  • inference to the best explanation
  • Lipton