سکولاریزاسیون معنویت و بازتعریف معنویت اسلامی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

10.22081/jpt.2017.45284.1200

چکیده

معنویت در حوزه ادیان سنتی، به دلیل پیوستگی و تعامل بسیار با دین داری، به یک مفهوم مستقل و دارای ویژگیها، پیامدها، آسیب شناسی و منشا مخصوص به خود تبدیل نشده است. اما امروزه بر اثر فرایند سکولاریزاسیون و کاسته شدن نقش و جایگاه دین، معنویت سکولار، مورد توجه بسیار واقع شده است. بخشی از این توجه زیاد، مرهون تاثیرگذاری فوق العاده معنویت بر فرد و جامعه و حوزه های کار، تعلیم و تربیت و سلامت است. در چنین شرایطی، بر ماست که مفهوم معنویت را در حوزه دین اسلام مورد بازاندیشی و بازتعریف قرار دهیم و تمایزات معنویت اصیل اسلامی را با معنویت سکولار آشکار سازیم، چه اینکه رشد معنویت سکولار لطمه های جبران ناپذیری بر هویت ملی و انقلابی ما وارد می سازد. آن چنان که در مقاله حاضر مستدلا بیان شده است، «معنویت اسلامی» را میتوان تلاش برای زیستن معنادار (یعنی داشتن هدفی فراتر از اهداف جزئی در زندگی و دسترسی به منبع ارزش) در پرتو هدف حقیقی و منبع ارزش حقیقی (و نه هدف و منبع جعلی) یعنی تشبه الی الله تعالی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

secularization of spirituality, and redefinition of islamic spirituality

چکیده [English]

In traditional religions, there was not sphere for bolding spirituality, because of its close relations with religion. But today under the circumstances of secularization, we have to reintroduce and redefine "islamic spirituality". By the secularization, spirituality has reduced into humanistic sentiments and this kind of spirituality is poisonous for our religious culture. In contrast religious spirituality can be defined as a deep searching for the meaning of life, cosmos and creation, which is supplied by the real source of ends and values. That source which has introcuced by revelation is to gain maximal similarity to god, the creator of all things. When we choose orientation toward this supreme goal, we can feel the meaningfulness of our lives. We can suggest that spirituality is a shared concept between religious and secular spirituality. So we can observe the common attributes in each of them: esotericism, refuse of materialism, deep affects on individuals and societies … .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic spirituality
  • secular spirituality
  • superficial religiosity
  • mature religion
  • secularization