نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

10.22081/jpt.2017.44464.1186

چکیده

چکیده
اصطلاح «امامیه»پیش از غیبت صغری، به بخش مهمی از مسلمانان شیعی اطلاق می‌شده است. هرچند اصطلاح رافضه بعنوان اصطلاح رقیب، به اصرار نویسندگان مخالف امامیه، کاربرد بیشتری یافته است. در دوران ائمه(ع) واژه‌ی امامیه، اصطلاحی عام برای فرقه‌هایی بود که قائل به نص در امامت بودند، اما همزمان با غیبت صغری و پس از آن، اصطلاح امامیه، به طور خاص به اثنی عشریان اختصاص یافت. اینکه در چه دوره هایی برخی از شیعیان بدین نام خوانده شدند و مصادیق آنها در هر دوره کیانند، در این پژوهش به صورت اسنادی به آن پرداخته شده است با این هدف که پی گیری تطور این مفهوم در شناخت روشمند تاریخ تشیع از منظر تاریخی اهمیت دارد.
واژگان کلیدی:
امامیه، شیعه، رافضه، نص، غیب صغری، ائمه(ع)، اثنی عشری

مامیه، شیعه، رافضه، نص، غیب صغری، ائمه(ع)، اثنی عشری

مامیه، شیعه، رافضه، نص، غیب صغری، ائمه(ع)، اثنی عشری

مامیه، شیعه، رافضه، نص، غیب صغری، ائمه(ع)، اثنی عشری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Imamieh phrase conceptualization

چکیده [English]

Imamieh phrase conceptualization
Abstract
Before the short absence "imamieh" was called to an important part of shi'a muslims.
However "rafezeh" as an opponent phrase by importure of antagonist writers had more usage.
In a'emmeh time imamieh phrase was a general phrase for that faction who were believe in definite in imamat, but simultaneously with short absence and after that "imamieh" phrase was dedicated to "athna asharian".
In this research we proceed attributive to this that, in which time some shia were called to this name,and who are the eminent samples of it.
With goal that methodical recognition of this concepts cycle pursuit of shia history from historical approach has importance.
Key words:
Imamieh, shi'a, rafezeh, definite, short absence, a'emmeh, athna ashar
Imamieh, shi'a, rafezeh, definite, short absence, a'emmeh, athna ashar
Imamieh, shi'a, rafezeh, definite, short absence, a'emmeh, athna ashar
Imamieh, shi'a, rafezeh, definite, short absence, a'emmeh, athna ashar
Imamieh, shi'a, rafezeh, definite, short absence, a'emmeh, athna ashar

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imamieh
  • definite
  • short absence
  • a'emmeh
  • athna ashar