عرضه و بسته بندی معنویت در بازار مصرف سرمایه داری

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی- گروه کلام و اندشه

2 استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22081/jpt.2017.576.1134

چکیده

شخصی شدنِ پدیدۀ دین ورزی و کالاشدگی مشکلۀ معنویت، از مسئله های نوین عصر فرانوگرایی و انسان مضطرب دنیای فناوری شده است. سال ها جست و جو در پی نیاز فطری انسان – پیوند با فراماده – که با گریزِ فراوان از دین مداری همراه بود، گزیری از پذیرش نسخه های بدلی ادیان جانشین و صورتکی از عرفان های خودبنیاد به بار نیاورد. نظام سرمایه داری سایه ای فراخ بر سر بازار اقتصاد مغرب و مشرق گستراند و «مصرف» را سراسرِ بودش و چِبود انسانیت جلوه بخشید. فرجامْ آن گردید که «مرجعیت معنوی» که تا دیرگاهی برخاسته از نهادهای سنتی بود از میان رفت؛ «فرهنگ و دین» تن پوشی اقتصادی به تن نمودند و با نشان های تجاریِ گونه گون در بازار تجارت دینی، کالایی پُرخریدار به فروش رسیدند. در چنین ساحتیْ انسانِ عصر نو، دست خویش را در گزینشِ آنچه او را به فراماده پیوند دهد آزاد دید و معنویت های نوپدید در بستر شعار «دین طبق سفارش شما»، فعالیتی پُرسود برای خود آفریدند. غرب پس از دوره ای طولانی شکوه و شوکت، اینک هبوط و فرودی را تجربه نمود که با نادیده انگاری پیوند دین و معنویت - زیر نگاه فراگرد دنیوی شدن - ساحت قُدسی عالم از زمین جدا گردید و مرتبۀ فرامادی هستی، در طبیعت و این جهانی نگریسته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supply and packaging of spirituality in the consumer market capitalism

نویسنده [English]

  • rasoul hoseinpour 1
چکیده [English]

The phenomenon of commodification Mshklە personalized religions and spirituality of the New Age Franvgrayy and man is anxious about the world of technology. Search in the wake of innate human need - linked to the metamaterial - a great getaway from the orbital religion was, naturally have to accept counterfeit versions successor religions and mysticism of autonomous mask did not load. The capitalist system wide shadow over the west and east unfolds market economy and "consumption" throughout Bvdsh and Chbvd gave humanity effects. Its conclusion was that "spiritual authority" that arose from traditional institutions was lost late, "Culture and religion" t ignore their economic and trademarks of religious diversity in the market, commodity Prkhrydar were sold. In this new era of human realm, his hand in choosing what links him to the metamaterial free vision and the emerging spirituality in the context of the slogan "religion according to your order" created for himself a lucrative activity. West after a long period of glory, now the descent and landing experience that neglect the relation between religion and spirituality - see below Dnyvy‌Shdn process - sacred realm of metaphysical order of the universe and are separated from the earth, nature and the world was seen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New age of anxiety
  • Spirituality
  • the process of secularization
  • Capitalism
  • consumerism