واقعیت‌ها و مسائل نظریه‌های ادراک حسی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

10.22081/jpt.2019.67500

چکیده

ادراک حسی یکی از مهم‌ترین انواع حالات ذهنی است از این رو که در شکل‌گیری بسیاری از باورهای روزمره و اساسی ما، و در نتیجه در معرفت ما دربارۀ جهان، نقش دارد و، شاید بنیادی‌تر از آن، در شکل‌گیری بسیاری از مفاهیم ما سهیم است. من در این مقاله به تفصیل دربارۀ واقعیت‌های ادراک حسی که هر نظریه‌ای باید آنها را لحاظ کند سخن می‌گوییم؛ واقعیت‌هایی همچون شفافیت، خطا و توهم حسی و نیز دربارۀ مسائل ادراک حسی، بخصوص مسائل متافیزیکی و معرفت‌شناختی، که هر نظریه‌ای باید به آنها پاسخی درخور دهد بحث می‌کنم. اما به نظر می‌رسد که نظریه‌های مربوط به ادراک حسی یا تجربۀ ادراکی بخشی از واقعیت‌ها و مسائل مربوط به تجربۀ ادراکی را نادیده انگاشته‌اند و فقط به برخی از آنها توجه کرده‌اند. من در این نوشته درصددم تا نشان دهم که نادیده گرفتن برخی از این واقعیت‌ها و مسائل از سوی نظریه‌های ادراک حسی بدان دلیل است که در خود این واقعیت‌ها و مسائل تنشی وجود دارد و در نتیجه نظریه‌های مختلف ناگزیرند که برای تبیین دسته‌ای از این واقعیت‌ها و مسائل اولویت قائل شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facts and problems concerning the theories of perception

نویسنده [English]

  • Yasser Pouresmaeil
چکیده [English]

Perception is one of the most important types of mental states in that it plays an essential role in the formation of many of our ordinary and basic beliefs and hence our knowledge of the world, and perhaps more fundamentally, in the formation of many of our concepts. In this paper, I will elaborate the facts that any theory of perceptual experience should accommodate, such as transparency, illusion, and hallucination, as well as the problems that such theories should address, such as the metaphysical and epistemological problems. However, it seems that theories of perceptual experience have overlooked some of these facts and problems and limited themselves only to some of these. In this paper I seek to show that this is because there is a tension within the facts and problems concerning perceptual experiences and this leads different theories to give priority to the explanation of a certain set of such facts and problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception
  • Perceptual Experience
  • Illusion
  • Hallucination
  • Transparency
  • Phenomenal Indistinguishability