خود اخلاقی در رند

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه زنجان

10.22081/jpt.2019.67498

چکیده

مفهوم خود یکی از مفاهیم بسیار مهم در فلسفه اخلاق است. تعریفی که از این مفهوم ارئه شده و بر مبنای آن مرزهای خود و دیگری تعیین می گردد، نتایج مهمی در شکل گیری یک نظریه اخلاقی خواهد داشت. آین رند و ارسطو نیز در نظریه اخلاقی شان به مساله خود اخلاقی توجه داشتند و بر اساس این مقوله حدود و ثغور نظریه اخلاقی خود را مشخص نموده اند. بخش قابل توجهی از نظریه اخلاقی رند با محوریت مبانی ارسطویی شکل گرفته است. انسان شناسی رند که از آن نتایج اخلاقی می گیرد و تاکید بنیادی وی بر نقش عقلانیت در اخلاق، تا حد زیادی ارسطویی است. اما تفاوت های مهمی میان نظریه اخلاقی رند و ارسطو وجود دارد که به زعم نگارنده، ریشه در طرز تلقی متفاوت این دو متفکر از مقوله خود اخلاقی و ارتباط آن با دیگری دارد. در این نوشتار تلاش می کنیم ضمن بیان مرزهای خود در نظریه اخلاقی رند و ارسطو، به مقایسه این مفهوم در نظریه این دو متفکر پرداخته و لوازم و نتایج آن را در نظریه اخلاقی هر یک از آنها بیان کنیم.
واژگان کلیدی: خود، دیگری، خودگرایی، ارسطو، رند، خودمحوری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

moral self in rand

چکیده [English]

this is temporary not real. Today, one the most important topic in management research is ethics. Several studies have conducted for examining the consumer ethical behavior. The purpose of this study is to identify the factors influencing ethical behavior in consumers. This paper reviewed the effect of demographic, social, psychological factors and religious beliefs on consumers' ethical behavior. The target statistical population contains customers of chain stores in the Kermanshah city. A questionnaire is designed by the researchers for collecting data. In order to analyze the data, SPSS software is used for descriptive and inferential statistics. The results show that demographic factors, social factors, psychological and religious beliefs influence the ethical behavior of the consumer and Socio-cultural factors that most influence the ethical behavior of consumers. The results of research can be used by Manufacturers and marketers in the field of environmental protection and encouraging consumers to take ethical consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self
  • Other
  • Egoism
  • Rand
  • Selfishness