شعاع اندیشه در شعار بی‌منطقی: نقدی بر یک تحلیل

نوع مقاله: تخصصی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

بنچوینگا فیلسوف و اندیشمند معاصری است که در کتاب منطق و دیگر مُهملات، به بررسی و تحلیل چند و چون و چرایی طرح برهان وجودی از سوی آنسلم پرداخته است. این تحلیل وی،‌ به ظاهر بحثی انگیزه‌شناختی دربارۀ برهان وجودی است؛ اما در واقع، آنسلم و برهان وجودی وی، بهانه‌ای برای طرح سایر دیدگاه‌هایش است؛ از این‌رو، در طی فصول این کتاب، بسیاری از دیدگاه‌های خود را دربارۀ ماهیت انسان و روح و شأن و جایگاه منطق و استدلال و نیز برهه‌هایی از الاهیات مسیحی مطرح کرده است. در مقالۀ حاضر، مباحث گوناگون وی بر اساس نظام فصول کتاب مزبور ارائه و نقد خواهد شد. همچنین با توجه به اهمیت تاریخ در بررسی اندیشه‌های دینی و فلسفی و با توجه به هم‌عصر بودن سهروردی با آنسلم و دغدغه‌های مشترک این دو اندیشمند، تلاش کرده‌ایم تا آنجا که ممکن است، مسائل و دغدغه‌های آنسلم را در اندیشه‌های سهروردی و نحوۀ برخورد وی با آنها پیگیری کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

53

نویسنده [English]

  • Mansour nasiri
1. Anselm, Monologion in st. Anselm Preslogium, in Appendix in Behalf of the Fool by Gaunilon, and cur Deus Homo, tr. Sidney Norton Deane (Chicago: Open Court, 1926). URL: http:// WWW. ccel. Org. ccel/ anselm/ basic - works all html
2. Bencivenga Ermamnno, The Discipline of subjectivity: An Essay on Montaiagne, Princeton University Press, 1990.
3. Bencivenga Ermanno, Hegegl’S Dialectical Logic, Oxford Oxford University Press, 2000.
4. __________ , Logic and Other Nonsense The Case of Anselm and His God Princeton: Princeton University Press, 1993.
5. __________ , “A New Paradigm of Meaning”, in Looser Ends, The Practice of Philosophy (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989).
6. Ernest Hocking William, Type of philosophy, 3rd ed., NewYork, Shartes Scribnere’s Sons, 1959.
7. Gabriel, Francesco, Arab Historians of The Crusades, Trans. E. J. Castello, Berkeley, University of California Press, 1969.
8. Goeth, Johunn wolfgang, west- Östlicher Divan, Buch des Sängers, (ftp://sailor. Gutenberg. Org/ pub Gutenberg OO/8 wdn 10. txt).
9. Henry Corbin, Spiritual Body and Celestial Earth, Princeton University  Press, 1977.
10. Hocking, William Ernest, The Meaning of God in Human Experience: A Philosophic Study of Religion, New Haven and London: Yale University Press and Oxford University Press.
11. James, Willim, The Will To Believe and Essays in Popular Philosophy NewYork, Dover, 1956), p. 2
12. Plantinga, alvin, God, Freedom and Evil, NewYork, Harper & Row, 1974 b, _________ , The Nature of Necessity, Oxford, Oxford University Press, 1914 a.
13. Quine Willard, Van Orman, “Two Dogmas of Empiricism”, in From a Logical Point of View (NewYork: Harper & Row, 1966).
14. Reichenbach, Hans, Axiomatik der Relativistischen Raum - Zeit - Lehre, Braumschweig, Vieweg, 1924): trans. M Reichenbach, Axiomatization of the theory of Relativity, Berkegey and Los Angeles: Uxiversity of California Press, 1969.
15. Thackson W. M, Jr., tr., The Mystical & Visionary Treatises of Subraward, London, Octagon, 1982.
16. Walbridge, John, The Leaven of The Ancients: Suhrawardi and the Heritage of the Greeks, Albany: SUNY, 2000.
17. Weisheipl, Jame A, "Anselm" in Mircea Eliade, The Encyclopedia of Religion, Provo, Macmillan, 1995.
18. Wink, Walter, pawers That be, NewYork: Doubleday, 1999, Richard A. Horsly, Jeasus and Empire (Aug, Bury Fortress, 2002).
19. سهروردی، شهاب‌الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلد2، حکمة الاشراق، تصحیح و مقدمه، هنری کربن. تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.
20. گوته، یوهان ولفگانگ، دیوان غربی - شرقی، ترجمۀ کورش صفوی، تهران، مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها، انتشارات هرمس، 1379، مغنی‌نامه، هجرت، [ص45]).