نویسنده = منصور نصیری
تعداد مقالات: 10
1. پارادایم‌های الهیاتی و مسئله شرّ؛ با تأکید بر آرای برایان دیویس

دوره 22، شماره 86، تابستان 1396، صفحه 165-191

10.22081/jpt.2017.64523

منصور نصیری؛ ذوالفقار ناصری


2. گرامر دینی از منظر فیلیپس و نقد آن

دوره 20، شماره 78، تابستان 1394، صفحه 129-153

شهاب شهیدی؛ منصور نصیری


4. رابطۀ فرضیه‌ربایی با استقراء و حدس

دوره 16، شماره 61، بهار 1390، صفحه 30-68

منصور نصیری


5. نفس و بدن از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1389، صفحه 151-178

منصور نصیری


6. برهان صدیقین

دوره 14، شماره 54، تابستان 1388، صفحه 65-85

منصور نصیری


7. شعاع اندیشه در شعار بی‌منطقی: نقدی بر یک تحلیل

دوره 14، شماره 53، بهار 1388، صفحه 67-126

ترجمه منصور نصیری


8. برهان وجودی آنسلم

دوره 14، شماره 53، بهار 1388، صفحه 2-34

منصور نصیری


9. نومن و فنومن در فلسفة کانت

دوره 13، شماره 50-49، بهار 1387، صفحه 75-98

منصور نصیری


10. تأملى در بحث خودگرایى و دگرگرایى

دوره 8، شماره 32-31، پاییز 1382، صفحه 383-403

منصور نصیری