نویسنده = حسین اترک
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقش جبرئیل در نزول لفظی وحی از منظر عرفان اسلامی

دوره 24، شماره 93، بهار 1398، صفحه 31-54

10.22081/jpt.2019.67091

اصغر آقائی (نویسنده مسئول)؛ حسین اترک؛ محسن جاهد


3. معناشناسی «خوب» از نظر ناول اسمیت

دوره 21، شماره 82، تابستان 1395، صفحه 31-61

حسین اترک؛ شبنم صفری


4. سودگرایى اخلاقى

دوره 10، شماره 38-37، بهار 1384، صفحه 264-300

حسین اترک